Kortdurend Verblijf

Bij kortdurend verblijf logeert u maximaal 3 etmalen per week in een instelling, bijvoorbeeld verpleeghuis of verzorgingshuis. U komt hiervoor alleen in aanmerking als u permanent toezicht nodig heeft. Het doel van kortdurend verblijf in een zorginstelling is om degene die u gewoonlijk thuis verzorgt, te ontlasten. Kortdurend verblijf valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor AWBZ-zorg heeft u een indicatie nodig.
Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen die permanent toezicht nodig hebben, omdat ze anders niet op tijd zorg krijgen.

U kunt in aanmerking komen voor kortdurend verblijf als:

• u een lichamelijke, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking heeft of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap;
• u gezien uw zorgbehoefte bent aangewezen op zorg met permanent toezicht (maximaal 3 etmalen per week);
• het noodzakelijk is om de persoon die (mantel)zorg levert ontlast moet worden

Zorgboerderij de Boterhoek biedt ondersteuning aan mensen die kortdurende zorg nodig hebben. Kortdurend verblijf kan op verschillende wijze door ons uitgevoerd worden. Hieronder staan de verschillende vormen beschreven. Uiteraard is er de mogelijkheid om met u afspraken te maken over de invulling van deze zorg.

Dagverzorging

Dagverzorging is een professionele dagopvang voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar door fysieke of psychische beperkingen niet meer kunnen deelnemen aan het sociaal- en maatschappelijk verkeer. Dagverzorging is aanvullend op mantelzorg en thuishulp. Deze vorm van zorg biedt een ontmoetingsplaats, zinvolle dagbesteding en is er op gericht uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. De doelgroep voor dagverzorging zijn ouderen die onder andere beperkt zijn in sociale redzaamheid, het vormgeven aan het eigen leven, lichamelijk beperkt zijn waardoor de mobiliteit erg is afgenomen en/of gebukt gaan onder psychische klachten als geheugenstoornissen. Ook als er sprake is van probleemgedrag, waardoor de mantelzorger te zwaar wordt belast, kan dagverzorging uitkomst bieden.

Dagbehandeling

Dagbehandeling is ook een aanvulling op de zorg thuis. Er zijn twee vormen van dagbehandeling, te weten:

• Lichamelijke dagbehandeling, bijvoorbeeld voor revalidatie en/of ondersteuning bij het omgaan met een beperking.
• Psychogeriatrische dagbehandeling voor intensieve begeleiding en ondersteuning.
Vaak beschikken de afdelingen dagbehandeling over fysiotherapeuten, logopedisten en andere professionals die bij kunnen dragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Respijtzorg / logeeropvang

Met respijtzorg wordt bedoeld dat degene die gebruikelijke zorg moet leveren daartoe niet in staat is bijvoorbeeld wegens (dreigende) overbelasting. Er is een speciale website voor respijtzorg en logeeropvang. Op deze website staat informatie en wordt aangegeven welke zorginstellingen in Nederland deze vorm van zorg onder meer leveren.
Respijtwijzer

Intervalopname

Een intervalopname houdt in dat degene die zorg behoeft afwisselend thuis en in een zorginstelling verblijft. De vaste verzorger thuis heeft dan de mogelijkheid om uit te rusten.

Nachtopvang

Het komt voor dat iemand ‘s nachts niet thuis kan blijven bijvoorbeeld vanwege angst om ‘s nachts alleen thuis te zijn of de verzorging die ’s nachts nodig is kan thuis niet gegeven worden. Nachtopvang kan ook nodig zijn als de mantelzorger ‘s nachts te weinig rust krijgt omdat de zorg gedurende de nacht (te) zwaar is.

Tijdelijke opvang

Iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen, bijvoorbeeld herstelperiode na ziekenhuisopname, kan voor een bepaalde periode in een zorginstelling verblijven.

Spoedzorg/crisisopvang

Als er plotseling een verslechtering van de gezondheidstoestand ontstaat van degene die verzorgd wordt of de mantelzorger valt bijvoorbeeld plotseling uit, dan kunt u wellicht een beroep doen op spoedzorg/crisisopvang. Wat er precies wordt bedoeld met spoedzorg/crisisopvang staat op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Er staat tevens op vermeld dat de Thuiszorgorganisatie of een zorginstelling die de AWBZ-zorg gaat leveren de indicatie voor spoedzorg kan aanvragen bij het CIZ.
Spoedzorg CIZ